Biuro rachunkowe Gdynia przeprowadzi audyt

W przeszłości firmy często polegały na księgowych ze swoich firm audytorskich, którzy pomagali w uzgadnianiu rachunków, przygotowywaniu korekt zapisów księgowych i pisaniu sprawozdań finansowych. Zwłaszcza małe firmy, takie jak biuro rachunkowe Gdynia, często nie posiadały poziomu zaawansowania księgowego niezbędnego do wykonania tych zadań. Poleganie na firmie audytorskiej często miało sens z punktu widzenia wydajności i ograniczenia kosztów. Jednak w ostatnim dziesięcioleciu w coraz większym stopniu skoncentrowano się na niezależności audytorów oraz szereg powiązanych wytycznych regulacyjnych wydanych przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, Generalne Biuro Rachunkowe i Departament Pracy w mieście Gdynia. Standardy na ogół ograniczają usługi słabej jakości – takie jak usługi podatkowe lub konsultingowe – które mogą wykonywać audytorzy oraz okoliczności, w których usługi te mogą być dozwolone. Zwiększone przepisy służą do pokreślenia i tak często źle rozumianego zestawu oczekiwań.

Co robią audytorzy?
Niezależny audytor zewnętrzny jest zaangażowany w wydawanie opinii na temat tego, czy sprawozdania finansowe spółki są przedstawiane rzetelnie, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z ramowymi założeniami sprawozdawczości finansowej. Badanie zapewnia użytkownikom, takim jak pożyczkodawcy i inwestorzy, większy stopień zaufania do sprawozdań finansowych. Audyt przeprowadzony przez biuro rachunkowe Gdynia z odpowiednimi wymogami etycznymi umożliwia audytorowi sformułowanie tej opinii. Aby sformułować opinię, biegły rewident zbiera odpowiednie i wystarczające dowody oraz obserwuje, testuje, porównuje i potwierdza do czasu uzyskania wystarczającej pewności. Biegły rewident z miejsca jakim jest biuro rachunkowe Gdynia formułuje następnie opinię, czy sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości spowodowanych oszustwem lub błędem. Niektóre z ważniejszych procedur kontroli obejmują:
– Zapytanie kierownictwa i innych osób o zrozumienie samej organizacji, jej działalności, sprawozdawczości finansowej oraz znanych oszustw lub błędów,
– Ocena i zrozumienie systemu kontroli wewnętrznej,
– Przeprowadzanie procedur analitycznych dotyczących oczekiwanych lub nieoczekiwanych odchyleń sald kont lub klas transakcji,
– Testowanie dokumentacji potwierdzającej salda rachunków lub klasy transakcji.